375 jaar Fiskars:
Tijd om je passie te vieren.

Verzeker
je nu van je
favoriete bonus!*

Vanaf 50 €
aankoopwaarde

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden voor bonusactie en winactie van het domein 375-jaar.fiskars.nl

 

Organisator

 

De organisator van de FISKARS jubileumactie 2024 (hierna ‘de actie’ genoemd) is FISKARS Benelux B.V., Weena 324, 3012 NJ, Rotterdam, Nederland (hierna ‘FISKARS’ genoemd).

 

FISKARS heeft het volgende bureau opdracht gegeven voor de verwerking:

HAPPY Marketing Solutions AG

Frankfurter Str. 68

63303 Dreieich

 

Het bureau is gemachtigd om de gegevens die de deelnemende klant heeft ingevoerd tijdens de registratie in het kader van de bonusactie te verwerken, met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming (zie artikel 8). Bij vragen of het opvragen van documenten neemt het bureau zelf contact op met de deelnemende klant.

 

Omwille van de leesbaarheid worden de taalvormen mannelijk, vrouwelijk en divers (m/v/d) niet tegelijkertijd gebruikt. Alle persoonlijke benamingen gelden in gelijke mate voor alle geslachten. 

 

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de actie die geadverteerd wordt op het domein van de organisator.

1.2 De volgende deelnamevoorwaarden bevatten de voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn tussen de deelnemer aan de actie en de organisator, voor zover deze niet zijn gewijzigd door schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen in overeenstemming met artikel 10.1 deze Algemene voorwaarden kunnen tussen partijen worden gewijzigd.

1.3 Deelname aan de actie is alleen mogelijk onder deze deelnamevoorwaarden. Vóór deelname wordt de deelnemer op een wettelijk conforme manier geïnformeerd over de voorwaarden voor deelname.

 

2 Deelnemers die in aanmerking komen

2.1 Alle particuliere eindklanten die in Nederland of België wonen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname.

2.2 Werknemers, gemachtigde vertegenwoordigers en agenten van de organisator en hun respectieve gezins- en huisgenoten, wederverkopers en aan wederverkopers gelieerde bedrijven komen niet in aanmerking voor deelname. Dit geldt tevens voor alle personen die zijn gediskwalificeerd of uitgesloten of geblokkeerd van de actie genoemd in  artikel 5 van de deelnamevoorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden leidt tot het vervallen van alle claims tegen de organisator.

2.3 Deelname is alleen mogelijk door het verstrekken van correcte gebruikersgegevens. De deelnemer is aansprakelijk voor het onjuist verstrekken van persoonsgegevens en vrijwaart de organisator tegen aanspraken van derden dienaangaande.

2.4 Voorwaarde voor deelname is dat de gekochte FISKARS producten niet zijn geretourneerd aan de winkelier of binnen de reikwijdte van de door FISKARS verleende tevredenheidsgarantie vallen. Als de deelnemer ten minste één FISKARS product retourneert na het uploaden van de aankoopbon/factuur, is hij/zij verplicht FISKARS per e-mail te informeren via info@375jaar-fiskars.nl, als de minimale aankoopwaarde van € 50 / € 75 / € 150 niet wordt bereikt als gevolg van de retournering. In dit geval zal FISKARS, indien nodig, een ten onrechte verleende dienst terugvorderen van de deelnemer.

2.5 Houd er rekening mee dat de in artikel 3 gespecificeerde gegevens moeten worden verstrekt wanneer u deelneemt. We verzamelen en bewaren de gegevens die nodig zijn voor de realisatie en verwerking van de actie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Raadpleeg het aparte privacybeleid voor meer informatie. 

 

3 Deelname

3.1 Deelname aan de actie is gratis.

3.2 Elk aankoopbewijs kan slechts één keer worden geregistreerd om deel te nemen aan de actie, Elk extra geregistreerd aankoopbewijs moet een nieuwe aankoop van FISKARS producten aantonen. Deelnemen namens derden is niet toegestaan.

3.3 Deelname via internet vindt plaats door online te registreren en het aankoopbewijs te uploaden.

3.4 Om deel te nemen moet, naast de contactgegevens, het aankoopbewijs worden geüpload en moet de aankoopwaarde van FISKARS worden vermeld. De deelnemer krijgt dan de bonussen te zien die kunnen worden gekozen. De beschikbare bonussen zijn afhankelijk van de aankoopwaarde op het aankoopbewijs. Meer informatie hierover vind je in artikel 4.3.

3.5 Bij de controle van de kassabon wordt gekeken naar de werkelijke aankoopwaarde. Als er tijdens de aankoop kortingen zijn verleend, wordt het bedrag na aftrek van de korting in aanmerking genomen bij het controleren van het aankoopbewijs. De exacte datum, die duidelijk leesbaar moet zijn op het aankoopbewijs, wordt ook gecontroleerd. Het aankoopbewijs wordt binnen vijf werkdagen na het uploaden gecontroleerd op juistheid. Na een positieve beoordeling ontvangt de deelnemer een bevestiging van de bonus. De levertijd van de bonus bedraagt vier weken na bevestiging van de bonus.

 

4 Bonus en uitreiking

4.1 De begindatum van de actie is 01.03.2024.

4.2 De sluitingsdatum voor inzendingen is 30.11.2024.

4.3 De selectie van bonussen is gebaseerd op de werkelijke waarde van de FISKARS aankoop, die op het aankoopbewijs te zien is. De volgende bonuscategorieën zijn beschikbaar:


Aankoopwaarde: € 50,00 - € 74,99 = categorie 1

Aankoopwaarde: € 75,00 - € 149,99 = categorie 2

Aankoopwaarde vanaf € 150,00 = categorie 3


De respectievelijke bonuscategorieën bevatten verschillende producten die u kunt bekijken op de actiepagina. Het is niet mogelijk om een bonus uit een hogere prijscategorie te kiezen. Als een deelnemer uit een hogere categorie de voorkeur geeft aan een bonus uit een lagere categorie, is dit mogelijk door een verzoek per e-mail in te dienen.

4.4 In het geval dat de door de deelnemer op het registratieformulier opgegeven waarde niet overeenkomt met de waarde op het aankoopbewijs, wordt de deelnemer per e-mail gevraagd een bonus uit de juiste categorie te kiezen.

4.5 Als het aanbod van de gekozen bonus op is, heeft de deelnemer de mogelijkheid om te kiezen uit de resterende bonussen. In een dergelijk geval wordt de deelnemer per e-mail op de hoogte gesteld.

 

5 Gedragsregels, uitsluiting en schorsing

De organisator of zijn dienstverlener heeft het recht deelnemers te diskwalificeren en van de actie uit te sluiten als zij het deelnameproces beïnvloeden op een manier die in strijd is met de goede trouw, bijv. door de software te manipuleren of de spelregels te overtreden, of als hun gedrag op een andere manier de grenzen van de redelijkheid overschrijdt, bijv. door medewerkers van de organisator of zijn dienstverlener te bedreigen of op onredelijke wijze lastig te vallen (beledigingen, laster, extreme belfrequentie in de vorm van ‘telefoonterreur’, enz.).

 

6 Opties voor beëindiging/wijziging

6.1 De organisator behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen als daar een legitiem belang bij is. Dit kan met name het geval zijn bij technische problemen of juridische kwesties.

6.2 De organisator behoudt zich het recht voor om de toegankelijkheid van het domein van de organisator te beperken, in het bijzonder om technische redenen (bijv. onderhoud en service) of om deze tijdelijk op te schorten. De website, individuele diensten of toegangsaccounts kunnen ook tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van een overbelasting van toegangsaccounts of systeemstoringen. Dit geeft geen aanleiding tot claims tegen de organisator. In het bijzonder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien e-mails of gegevensinvoer niet voldoen aan de daar gestelde eisen en als gevolg daarvan niet door het systeem worden geaccepteerd en/of overgenomen. Bovendien is de organisator niet aansprakelijk in geval van diefstal of vernietiging van de systemen en/of opslagmedia waarop de gegevens zijn opgeslagen of in geval van ongeoorloofde wijziging en/of manipulatie van de gegevens in de systemen en/of op de opslagmedia door de deelnemers of derden.

 

7 Juridische procedure

Juridische procedures zijn uitgesloten met betrekking tot deelname aan de actie. Er is geen afdwingbare aanspraak op de uitbetaling.

 

8 Gegevensbescherming en toestemming

8.1 De verantwoordelijke voor de verwerking zoals bedoeld in de regelgeving inzake gegevensbescherming is Fiskars Benelux B.V.,Weena 324, 3012 NJ Rotterdam.

8.2 Persoonsgegevens - in het bijzonder naam, adres, e-mailadres, evenals gegevens op de aankoopbon/factuur worden door Fiskars uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de actie. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen voor verwerking doorgegeven aan de bevoegde instanties. Niet-relevante informatie op de aankoopbon/factuur kan onzichtbaar worden gemaakt. De gegevens zijn nodig voor deelname aan de actie. Bonussen kunnen enkel worden toegekend mits deze gegevens zijn verstrekt. 

8.3 De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in het kader van de actie is art. 6 lid 1 ,letter b AVG. Daarnaast kunnen we de gegevens verwerken op basis van art. 6 lid 1, letter c AVG, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen, en op basis van art. 6 lid 1, letter f AVG voor de verdediging en handhaving van juridische claims en voor fraudepreventie. 

8.4 De persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van de jubileumactie worden 13 weken na afloop van de actie verwijderd. In het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens langer te bewaren, worden de persoonsgegevens na afloop van de wettelijke bewaarplicht verwijderd.

8.5 In overeenstemming met de wettelijke bepalingen hebben deelnemers het recht op informatie, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om deze rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met datenschutz@happysolutions.de of met Fiskars Benelux B.V., Weena 324, 3012 NJ, Rotterdam Let op: als u uw gegevens verwijdert, kunt u niet meer deelnemen aan de actie. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8.6 Meer informatie over gegevensbescherming bij Fiskars is te vinden op https://fiskarsgroup.com/privacy-policy-nl/.

 

9 Aansprakelijkheid

9.1 In het geval van links naar websites van partners, sponsors en reclamepartners heeft de organisator geen invloed op de pagina's waarnaar wordt gelinkt. De inhoud ervan neemt de organisator niet over als zijn eigen inhoud.

9.2 Aansprakelijkheid voor gegevensverlies is beperkt tot de typische herstelkosten die zouden zijn gemaakt als er regelmatig en in overeenstemming met de risico's back-ups zouden zijn gemaakt.

9.3 FISKARS is uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet in geval van nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. Dit zijn verplichtingen die essentieel zijn voor de uitvoering van de campagne, omdat ze deze in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan de deelnemer dus vertrouwt en kan vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van FISKARS wegens eenvoudige nalatigheid beperkt tot de typische en voorzienbare schade. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

 

10 Scheidbaarheidclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of ongeldig of niet-afdwingbaar worden na het afsluiten van het contract, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het economische doel dat de contracterende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreefden, het dichtst benaderen. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing als het contract onvolledig blijkt te zijn.

 

11 Slotbepalingen

11.1 Wijzigingen van of aanvullingen op deze deelnamevoorwaarden dienen schriftelijk plaats te vinden. Dit geldt ook voor het schrappen van de schriftelijke vormvereiste. Op de actie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Indien de deelnemer een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering van deze contractuele relatie de plaats van jurisdictie van de statutaire zetel van de organisator.


 

Rotterdam, maart 2024